Ondersteuning

Terug naar Diensten

Wij bieden verschillende vormen van ondersteuning aan vanuit onze visie op vernieuwend taalonderwijs Het kan gaan om het verzorgen van studiedagen en studiemiddagen, het verzorgen van workshops en trainingen maar ook om procesmatige ondersteuning van docenten, vakgroepen en schoolleidingen bij de vernieuwing van het talenonderwijs. Hieronder worden diverse concrete voorbeelden gegeven van onderwerpen maar de ondersteuning die wij bieden zal altijd maatwerk zijn en de inhoud zal in overleg worden vastgesteld.
AIM-geïnspireerd lesgeven in de bovenbouw HV

Het lesmateriaal dat door AIM Canada ontwikkeld is voor het Voortgezet Onderwijs voorziet in lesmateriaal tot halverwege klas 4 HV. Hoe kun je verder gaan met de principes van AIM en met eigen lesmateriaal?

Toetsen en beoordelen met AIM

In het onderwijs hoor je vaak dat je moet toetsen wat je onderwijst. Maar het tegenovergestelde is ook belangrijk: je moet onderwijzen wat je gaat toetsen. De nauwe relatie tussen de inhoud van het onderwijs en de wijze van toetsen en beoordelen is vaak de oorzaak van het laten vallen van het doeltaal-voertaal principe.

Doeltaalgebruik en digibord

Doeltaalgebruik is in het beginstadium, zeker bij talen als Duits en Frans, niet eenvoudig. Leerlingen moeten niet alleen beginnen met het leren van de taal maar ook ingewijd worden in allerlei regels, gewoontes en werkwijzes op school en in de les. Tegelijkertijd is het consequent gebruiken van de doeltaal vanaf de allereerste les vereist om kans op succes te hebben. Een digitaal schoolbord geeft de mogelijkheid om een gebrek aan ‘doeltalige’ middelen te vervangen door visuele stimuli waardoor de Nederlandse taal buiten het klaslokaal kan blijven.

Werken met taaltijdschriften

Uitgeverij Mary Glasgow in London levert taaltijdschriften voor verschillende talen op verschillende niveau’s. Wat zijn de mogelijkheden van deze tijdschriften en hoe kunnen ze gebruikt worden?

Het toetsen van spreekvaardigheid met SOPA (onderbouw)

Het toetsen van spreekvaardigheid is erg tijdrovend en wordt door leerlingen nogal eens als stressvol ervaren. In veel gevallen wordt slechts de spreekvaardigheid getoetst aan het eind van een schoolloopbaan. Een door het CAL in Washington ontwikkelde toets voorziet in een betrouwbare en valide meting van spontaan taalgebruik en kost betrekkelijk weinig tijd (4-6 leerlingen per uur). Wel is een goede training van de beoordelaars van groot belang.

Het toetsen van spreekvaardigheid met OPTF (bovenbouw)

Op basis van de SOPA-toets is een toets ontwikkeld en gevalideerd voor de bovenbouw met taken die geschikt zijn voor leerlingen van 16-18 jaar (Oral Proficiency Test for French). Deze toets is gericht op het verminderen van stress bij leerlingen, levert betrouwbare resultaten op en kost betrekkelijk weinig tijd (15-20 minuten per tweetal). Een goede training van beoordelaars is erg belangrijk voor de betrouwbaarheid. Deze toets is geschikt voor alle Moderne Vreemde Talen en kan ook een instrument zijn voor het vernieuwen van het onderwijs MVT en voor het realiseren van afstemming in het beoordelen van spreekvaardigheid.
In de bijlage een concreet aanbod voor het invoeren van deze toets
Gamification

De invloed van competitie op de intrinsieke motivatie van leerlingen is positief. Het “gamificeren” van de leeromgeving is een krachtige katalysator van veel spontaan doeltaalgebruik.

Groepswerk

Als leerlingen in groepjes werken is het rendement groter vanuit de simpele basisgedachte dat als leerlingen in 5 groepen werken, er 5x zoveel leerlingen de taal kunnen gebruiken. Hoe organiseer je groepswerk en hoe kun je “peer assistance” stimuleren?

De effectiviteit van AIM

De AIM-methode is vooral bekend op scholen als een methode die motiverend is voor leerlingen en er voor zorgt dat leerlingen Frans durven spreken. Maar er is meer. Onderzoek laat zien dat AIM effectief is op alle taalvaardigheden.

Leesprogramma

AIM levert readers waarbij de inhoud is afgestemd op de Pared Down Language. Er zijn ondertussen vele tientallen titels op 3 niveaus verschenen. Hoe ontwikkel je een leesprogramma dat ervoor zorgt dat leerlingen op een andere manier leren en lezen leuk blijven vinden.

Differentiatie

Eén van de meest voorkomende problemen onder talendocenten is het differentiëren binnen een klas. Waar veel leergangen verschillende boeken leveren om onderscheid te maken naar niveau, kent de AIM methode geen niveaus’. Dit is begrijpelijk als je bedenkt dat leerlingen in Canada niet worden gegroepeerd overeenkomstig hun intelligentie. Hoe kan met het lesmateriaal van AIM rekening gehouden worden met verschillen in intelligentie tussen leerlingen in dezelfde klas en in verschillende klassen?

Het ontwikkelen van schrijfvaardigheid

In een doeltaalmethodiek is vaak sprake van impliciet of inductief grammaticaonderwijs. In deze eeuw is het gebruik van naslagwerken en digitale hulpmiddelen natuurlijk vanzelfsprekend maar leerlingen zullen toch een basiskennis moeten hebben over de taalregels. Maar naast kennis van taalregels is het ook van belang dat leerlingen leren om samenhangend te schrijven met gevarieerd woordgebruik. Hoe kun je als vaksectie of als vakdocent een ontwikkellijn voor de schrijfvaardigheid bepalen die tegelijk richtinggevend is voor schrijftoetsen?

Het toetsen van schrijfvaardigheid

Het toetsen van deze vaardigheid is een lastige en tijdrovende klus. Moet alleen het inzicht in de grammatica van de taal en het correct kunnen spellen van woorden getoetst worden of ook andere zaken als samenhang, complexiteit en woordgebruik? Wordt er holistisch, met rubrics, getoetst of kijken we ook naar allerlei specifieke maten die iets zeggen over de kwaliteit. En hoe kunnen we software inzetten bij de beoordeling zodat het beoordelen efficiënter kan?