Op deze pagina bevinden zich diverse publicaties die te maken hebben met de missie van de website. Voor een deel zijn het eigen publicaties en voor een deel externe publicaties. Wij houden ons aanbevolen voor tips en ideeën om deze pagina uit te breiden. Dit kan via de mail (info@projectfrans.nl) of via het contactformulier.
info@projectfrans.nl).

HOE FRANS TERREIN KAN TERUGWINNEN
Wim Gombert

Naar aanleiding van het artikel van Marjolijn Voogel “Docenten Frans over de belemmeringen bij hun vak” verschenen in LTM, Jaargang 103 (2016) 2

Wim Gombert

Het Levende Talen Magazine van maart 2016 schetst een somber beeld van de positie van het vak Frans: De toegenomen concurrentie van andere “kleine” talen en de exacte vakken, veel gewicht voor kernvakken, de reductie van het aantal lesuren, de zware weging van de leesvaardigheid en de reputatie een moeilijk vak te zijn, hebben er volgens docenten Frans in Nederland voor gezorgd dat het Frans onder druk staat. Enig lichtpuntje zou het DELF-certificaat zijn dat nog voor aantrekkingskracht kan zorgen. (.......................)DOCENTEN FRANS OVER DE BELEMMERINGEN BIJ HUN VAK
Marjolijn Voogel

‘Anno 2014 is het Frans in de wereld nog volop zichtbaar’, aldus Arie Hoeflaak (2015) recentelijk in dit magazine. Hij baseert zich op de Organisation internationale de la Francophonie (OIF), die aantoont dat de positie van het Frans in de wereld zich versterkt, vooral in Afrika (Wolff, 2014). In Europa neemt de taal echter aan belang af en ook in Nederland leert men steeds minder Frans. Het initiatief, afgelopen voorjaar, tot de petitie ‘Roep de afbraak van het onderwijs Frans een halt toe’ is daarbij veelzeggend.Wat zijn voor docenten Frans nu de belangrijkste belemmeringen die zij bij de uitvoering van hun vak ervaren? De resultaten van een enquête die ik het vorig jaar aan docenten Frans zond, en een vijfentwintigtal gesprekken met betrokkenen, tonen waar zij problemen ervaren.

Link naar LTM, Jaargang 103 (2016) 2

 
OOK BIJ FRANS IS DOELTAALGEBRUIK VANAF DE ALLEREERSTE LES MOGELIJK
 Audrey Rousse-Malpat en Wim Gombert

Ondanks de goede wil van veel docenten lukt het niet altijd om het doeltaalgebruik succesvol in te voeren. De methode aim laat zien dat het mogelijk is om vanaf de allereerste les uitsluitend Frans te spreken als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Dit artikel bespreekt vier voorwaarden die van groot belang zijn om doeltaalgebruik met elke gekozen methodiek vanaf de eerste Franse les mogelijk te maken.

Bron: Levende Talen Magazine (LTM, jaargang 104 (2017) 2)
ET SI ON PARLAIT FRANÇAIS?
Jantine Oosterhof, Judith Jansma & Marjon Tammenga-Helmantel

Onderzoek naar doeltaal=voertaalgebruik van docenten Frans in de onderbouw

In ons onderzoek zijn wij nagegaan wat de opvattingen zijn van docenten Frans over doeltaal=voertaalgebruik, en welke redenen zij geven om de doeltaal wel of niet te gebruiken als voertaal in de klas. De door ons geënquêteerde docenten zijn overwegend negatief over hun doeltaal=voertaalgebruik in hun lessen. Ook blijkt dat hun inzet van de doeltaal verschilt per taalsituatie, dat waar zij doeltaal het belangrijkst achten ze aangeven deze ook meer toe te passen, en dat in makkelijke taalsituaties meer Frans wordt gesproken dan in moeilijke. Overleg en afspraken met sectiegenoten over doeltaalgebruik lijkt een positieve invloed te hebben op het gebruik van de doeltaal.

Link naar Levende Talen Tijdschrift (LTT, jaargang 15 (2014) 3)
RTTI, OBIT, BLOOM EN DE MODERNE VREEMDE TALEN
Erik Kwakernaak

De nascholingsmarkt is gecommercialiseerd. Dit artikel signaleert mogelijke nadelen voor de kwaliteit van het aanbod, bijvoorbeeld van nieuwe leerdoelentaxonomieën als RTTI en OBIT. Er volgt een vergelijking van die twee met elkaar en met de herziene taxonomie van Bloom.

Link naar Levende Talen Magazine (LTM, jaargang 100 (2013) 5)
EEN TAXONOMIE VOOR HET VREEMDETALEN ONDERWIJS
Erik Kwakernaak

Op een aantal scholen wordt RTTI ingevoerd. Ook talensecties krijgen er dan mee te maken. Maar het RTTI-instrument past slecht op taalvaardigheidsonderwijs. Hoe komt dat? Waarin onderscheiden de doelen van de taalvakken zich van andere vakken? En is er een alternatief voor een taxonomie als RTTI? Stof voor discussie met schoolleidingen,collega’s van andere vakken en onderwijskundigen. Ook voor lerarenopleiders en nascholers is de vraag van belang: waarover gaat taalvaardigheidsonderwijs?

Link naar LTM, Jaargang 99 (2012) 6

NEDERLANDERS BEHEERSEN DE ENGELSE TAAL HET BEST
Carlijn Bootsma

Interview met Marjolijn Verspoor van de RUG die gespecialiseerd is in Engels als tweede taal naar aanleiding van een onderzoek van taalonderwijsbureau Education First. Gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden op 16 november 2016.

Link naar het artikel
GRAMMATICA EN DE ONTWIKKELING VAN DE TWEEDETAALVAARDIGHEID
Sible Andringa

De rol die grammaticaonderwijs moet spelen in het tweedetaalonderwijs is al heel lang een punt van discussie en onderzoek. Meningen over het belang van grammaticaonderwijs lopen uiteen van docent tot docent en van onderzoeker tot onderzoeker, en elke mening is te onderbouwen met wetenschappelijke bevindingen. Dit artikel is een evaluatie van het onderzoek dat tot nu toe is gedaan en een verslag van een taalleerexperiment dat is uitgevoerd naar aanleiding van deze evaluatie.

Link naar Levende Talen Tijdschrift (LTT, jaargang 8 (2007) 1)
PAPA FUME UNE PIPE OU BONJOUR TOUT LE MONDE!
Saskia Visser

Interview met Audrey Rousse-Malpat van de RUG en Project Frans over haar onderzoek. Het artikel beschrijft heel goed waarom onderzoek doen in het klaslokaal zo belangrijk is. Het geeft ook aan hoe de medewerking van onderzoekers met docenten en scholen tot een hele mooie data collectie kunt leiden!

Link naar Rijksuniversiteit Groningen (RuG, 28 November 2016)
FIRST MEANING THEN FORM
Leslie E.B. Piggott

Een longitudinaal onderzoek naar de effecten van uitgestelde grammatica-instructie bij Engels in het voortgezet onderwijs.

Link naar Levende Talen tijdschrift (LTT, jaargang 17 (2016) 1)