SAFAS

Het beoordelen van de schrijfvaardigheid wordt door veel docenten vaak als lastig ervaren:

  • Het corrigeren van elke individuele tekst met nadruk op het correct toepassen van regels op het gebied van spelling en grammatica kost veel tijd, wordt als tamelijk eenzijdig ervaren en het nut van dergelijke, gepersonaliseerde feedback wordt betwist. 
  • Maar veel aandacht voor niet-taalkundige aspecten zoals briefconventies, inhoud en originaliteit wordt vaak ook als onwenselijk ervaren omdat het taalkundige aspecten vaak naar de achtergrond verdringt.
  • Tenslotte worstelen docenten vaak met het dilemma tussen het toetsen van parate kennis en het gebruik van (technische) hulpmiddelen bij het schrijven.
SAFAS biedt een oplossing voor deze problemen. De afkorting staat voor ‘Semi-Automatische, Formatieve Analyse van Schrijfvaardigheid: De taalkundige beoordeling van teksten in het Frans verloopt grotendeels geautomatiseerd en levert naast een cijfer ook informatie waarmee de leerling het leerproces kan bijsturen.

Via een webomgeving kunnen docenten en leerlingen beschikken over deze informatie waarbij de gegevens vergeleken worden met gemiddeldes van de klas en van alle deelnemende scholen.
VOOR GEBRUIKERS:
Klik op onderstaande link om in te loggen op het beveiligde deel van de website voor cijfers, gemiddeldes en feedback.


SAFAS voor VWO

SAFAS voor HAVO
Een overzicht van de kenmerken van SAFAS:

SAFAS biedt een totale aanpak van de schrijfvaardigheid MVT voor de bovenbouw.
SAFAS is ontwikkeld binnen een impliciete methodiek maar kan gebruikt worden naast elke reguliere methode.
SAFAS richt zich vooral op taalkundige aspecten en specifieke grammaticale thema’s bij de beoordeling.
SAFAS zorgt voor een snelle, grotendeels geautomatiseerde beoordeling van digitale schrijfproducten.
SAFAS rapporteert kengetallen voor taalkundige aspecten waarmee leerlingen hun leerproces kunnen vormgeven.
SAFAS levert een web-omgeving waar docenten en leerlingen deze kengetallen kunnen vergelijken met gemiddeldes.

Meer informatie is te vinden in de folder die gedownload kan worden via de link rechts: